УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА

§ 1. Валидност на условията

Всички доставки и услуги, които KITTNER Anlagen-und Maschinenbau Ltd. / Киттнер Анлаген унд Машиненбау ЕООД/ предоставя съгласно общите условия на доставка и продажби, се прилагат за всички бъдещи бизнес отношения, освен ако не са договорени и потвърдени писмено. Покупката и получаването на доставени от нас стоки представлява съгласие на клиента с нашите условия. KITTNER Anlagen-und Maschinenbau Ltd. ще бъде наречена по-долу за кратко KITTNER.

§ 2. Оферти и доставки

Включени са в проспекти, брошури и др., отнасящи се до цените и са задължителни и обвързващи. Всички оферти са валидни в сро от 30 календарни дни от датата на офертата, освен ако в офертата не е посочено друго.

§ 3. Договор

За да бъде валиден, договорът трябва да бъде потвърден от нас в писмен вид. Това важи и когато клиентът е поискал конкретна оферта. След като клиентът е направил поръчка, се счита за задължение от страна на KITTNER да предостави потвърждение на поръчката. Допълнителните договорености и промени изискват Вашето писмено потвърждение. Описанията и техническите спецификации договорени при сключване на договора  (потвърждение на поръчката) са част от тази фаза. Ние си запазваме правото да направим структурни промени в договора (потвърждение на поръчката), тъй като тези промени не са от съществено значение и няма да навредят на целта на договора (потвърждение на поръчката). За заявки и поръчки, прикачените файлове като чертежи, спецификации, материали, мостри, модели и т.н. остават собственост на клиента. Това е основата за съставяне на предложението от KITTNER. При поръчка, ако клиентите изискват допълнителни промени в основното запитване, те трябва да представят желанието си в писмен вид. Документите, чертежите, спецификациите и т.н., които KITTNER прилага към офертата, клиентът не трябва да предоставя на трета страна.


§ 4. Цени и плащания

В случай, че не е посочено друго, нашите цени са в евро /на българския пазар/. Те са валидни при условия на доставка – франко завода (уговорено място) с. Калояново, Пловдивко, както е определено в INCOTERMS 2000, България. Товаренето, разтоварването, опаковането и транспортирането се поемат от клиента, освен ако не е уговорено друго. Цената е в съответствие с всички други условия на INCOTERMS 2000 и може да бъде посочена само в конкретно потвърждение на поръчката. Цената не включва данък върху продажбите и ДДС. Всяка по-нататъшна промяна в машината на клиента ни позволява да променяме цените. За поръчки с нетна стойност на стоките до 100.00 евро се начислява такса в размер на 12.50 евро. При поръчки, при които цените не са договорени, нашите цени са валидни в деня на доставка от завода в Калояново. Когато се извършват частични доставки, всяка доставка се изчислява отделно. Ако между датата на потвърждението на поръчката и/или действителната дата на доставка има повече от шест месеца, валидните цени са тези, които са действителни по време на доставката или производството. Ние си запазваме правото да коригираме цената при екстремно покачване на материала. Нашите фактури се заплащат до 10 дни от датата на издаване, без отстъпка. Може да изискаме плащане на сума, посочена в потвърждението на поръчката. За нови клиенти си запазваме правото да доставим с наложен платеж, с авансово или частично плащане. Разходите за монтаж, ремонт и техническа помощ се заплащат веднага без отстъпка.


§ 5. Доставка

Условията за доставка, посочени от нас, са задължителни и могат да се променят в зависимост от момента на доставка на нашите доставчици, ако няма писмено споразумение. Срокът на доставка започва да тече от датата на изясняване на всички технически данни и търговски условия, писмено потвърждение на поръчката от KITTNER и датата на получаване на авансовото плащане. Ако забавим доставката, клиентът може да предяви иск към нас в срок от осем седмици от датата на допълнителния период за доставка. Може да бъде поискано обезщетение за вреди, ако ние или нашите подизпълнители сме причинили щети. Срокът за доставка може да бъде удължен и поради причини извън нашия контрол. Ако доставката се забави от клиента, ние имаме право след договорения период да осатвим с склад продукта, а разходите за съхранение се поемат от клиента / начислява се фактура.


§ 6. Риск при доставка и транспорт

Доставката се извършва чрез фактура на името на нашите клиенти. Доставката и опаковането се договарят с клиента. Опаковките, средствата за обезопасяване и транспортиране не се връщат. По желание на клиента, пратката може да бъде застрахована срещу пожар, наводнение, транспортни щети и щети от разрушаване и кражба. Във всеки случай рискът при доставка се поема от клиента. Рискът се поема от клиента веднага след като превозът е на разположение на транспортната компания или е напуснал склада. Когато доставката се забави по вина на клиента, рискът се поема от него, като се уведомява спедиторската фирма.


§ 7. Гаранция

KITTNER носи отговорност за дефектите в продуктите и услугите и липсата на гаранционни части, както следва: гаранцията на произведените от нас части е 12 месеца при експлоатация от осем часа на ден / при закупуване на компоненти и елементи / помпи, мотори и т.н. /, гаранцията е също 12 месеца или има предоставени ограничени гаранции от нашите доставчици. Гаранцията започва да тече от датата на фактурата или от датата на доставката. Бързо износващите се части не са покрити от гаранцията. Клиентът трябва да провери за транспортни щети веднага при пристигането на доставката. Щетите трябва да бъдат докладвани незабавно, за да се опишат в документ, който ще бъде проверен и подписан от водача. Освен това нашият клиент се уведомява незабавно за евентуална щета чрез обаждане или писмено уведомление от шофьора/спедитора. Откритите дефекти се отстраняват незабавно, като не по-късно от осем дни след приемането на пратката, дефектите трябва да бъдат снимани и изпратени до нас. Дефекти, които не могат да бъдат намерени, дори при щателно разглеждане в рамките на определения от нас срок, трябва да ни бъдат известени писмено след откриването им. Когато биваме уведомени за дефект, трябва да имаме възможност да установим вина на място или пълна подкрепа на клиента за изясняване на възможните причини за този дефект, както и дали е налице нарушаване на предишни ангажименти от гаранция. При наличие на дефект, имаме право да изберем безплатен ремонт или доставка на резервна част, безплатна доставка на дефектната част. В този случай гаранцията се ограничава до безплатна доставка на резервни части; всички разходи са за сметка на клиента. Клиентът има право да променя условията или да намали цената само когато ремонтът, подмяната и отстраняването на неизправности не се извършат навреме, след писмено предизвестие или няколко опита да се свържете с нас.

Повече претенции на клиента и искове за обезщетение са напълно изключени. KITTNER не дава гаранция при повреда, причинена от: неадекватен или некомпетентен монтаж, съответно съхранение на доставени стоки, неправилен монтаж от страна на клиента или опити на трети лица за неразрешено въвеждане в експлоатация или промени поради износване, неправилно или небрежно третиране, химическо въздействие и т.н., както и използване и поддръжка на артикули, които не са подходящи според нашите ръководства. Гаранцията е невалидна, ако клиентът или третата страна, без предварително писмено съгласие от страна на KITTNER, направи промени в управлението, дори когато грешката е частично непроменена.

Информация за предмета на доставката и неговата цел, например по отношение на теглото, заводските стойности, температурата и т.н., само като референтни данни, се прилага като насоки, разработени от нас, за тестване на изделията и проверка на съответствието на данните. Незначителните различия не са предпоставка за предявяване на иск за вреди.

За ремонт и поддръжка на нашите продукти ние предоставяме нашето професионално обслужване на клиенти и нашите обучени представители в страната да отстранят дефекта, като се прилагат съответните принципи на плащане. Клиентът няма право да изпраща монтажници без изричното писмено съгласие от наша страна. Отговорността на фирмените ни продукти за различни щети извън гаранционния период е изключена.

За всички претенции на клиента към нас, той се съгласява да претендира само в съответствие с тези условия и в такъв мащаб, в който имаме право да предявим иск срещу производителя на дефектните части.


§ 8. Запазване на собствеността

Доставеното от нас остава нашата собственост до пълното и окончателно уреждане на всички настоящи и бъдещи бизнес отношения с нашите клиенти. При неспазване на договорните задължения от страна на клиентите, имаме право да вземем обратно артикулите / стоките. Залозите като обезпечение са недопустими. От препродажба или други правила /застрахователни искове, обезпечения/ възникнали във връзка със стоки, които вече са били изцяло взети за нас. При достъп до трета страна по отношение на стоките, клиентът трябва да ни уведоми незабавно. При такъв достъп всички разходи и щети се поемат от клиента.

§ 9. Ограничаване на отговорността

Компенсацията за невъзможност за изпълнение, нарушение на договора, вина при прекратяване на договора и незаконни търговски отношения са изключени както срещу нас, така и срещу нашите представители. Ако нашето поведение или това на нашите представители не е умишлено или е причинено от небрежност, бизнес отношенията продължават.


§ 10. Поверителност и окончателни разпоредби

Клиентът е ангажиран с информация, ноу-хау и други тайни, свързани с поръчката. Информацията, документите, чертежите и спецификациите, както и други материали, са строго поверителни и не трябва да се предоставят на трета страна без изричното съгласие на KITTNER. KITTNER ще разглежда клиентските документи като поверителни. За всички правни отношения между нас и клиента, се прилагат законите на ЕС. Съдебен спор, възникнал пряко или косвено от договорното правоотношение, се отнася до съда в Пловдив, ако не е уредено със закон – и на други места на изпълнение. Ако някоя от разпоредбите на тези бизнес отношения или други договорености с клиента станат невалидни, останалите разпоредби или договорености с клиенти не се засягат. В същото време невалидните условия се заменят с валидни.

 

© 2018 KITTNER Anlagen-und Maschinenbau EOOD /Киттнер Анлаген унд Машиненбау ЕООД/

Съобщение на Kittner за поверителност на данните

Kittner Anlagen- und Maschinenbau Ltd. /Киттнер Анлаген унд Машиненбау ЕООД/ е производствена компания, работеща в пълно съответствие с всички приложими закони. С оглед на влизането в сила на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) през май 2018 г. компанията е подобрила своите политики, процедури и практики по отношение на защитата на личните данни. Във всички наши дейности спазваме стриктно изискванията на GDPR, рамката за Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и рамката за Щита за личните данни в отношенията между Швейцария и САЩ.

Тези регламенти изискват всички администратори и лица извършващи обработка и вторична обработка на лични данни да осигуряват възможно най-добрата защита на личните данни. Ние в Kittner Anlagen- und Maschinenbau Ltd. постигаме това чрез подходящи организационни и технически мерки, като одобряваме политики и процедури, целящи адекватна защита на данните от целия наш персонал, лица извършващи вторична обработка на лични данни и фрийлансъри (лица работещи на свободна практика).

 Приложимост

Тази Политика за поверителност описва типовете информация, която събираме, обработваме и съхраняваме чрез нашия уебсайт. Тя не важи за информацията, събрана от нас офлайн.

Тази политика обяснява:

1. Защо събираме Вашата информация

2. За каква цел я обработваме

3. Колко дълго я съхраняваме

4. Дали има други получатели на Вашата лична информация

5. Дали възнамеряваме да я прехвърлим в друга държава, и

6. Дали прилагаме автоматизирано вземане на решения или профилиране.

Kittner Anlagen- und Maschinenbau Ltd. събира, обработва и съхранява лични данни само въз основа на принципа на необходимостта, с цел съобразяване с приложимото законодателство и изпълняване на нашите услуги. Събраните данни от нашите клиенти и лица извършващи вторична обработка на лични данни обикновено включват данни за бизнес контакти, но когато личните данни присъстват в документи като споразумения, тези документи се обработват в рамките на най-добрите практики за защита на данните.

По-голямата част от личната информация, която обработваме, се предоставя директно от Вас по една от следните причини:

  • Изпратили сте ни заявка за информация.
  • Подали сте заявка за една от нашите услуги.
  • Кандидатствали сте за работа при нас.

 

Целта, с която събираме и обработваме личните ви данни, е да гарантираме, че предоставяме услугите, които Ви интересуват. Правното основание за обработката на данните Ви е специфично регулаторно изискване или Ваше изрично съгласие за използване на личните Ви данни.

Съхраняваме информацията Ви за толкова дълго, колкото е необходимо, в зависимост от причината, поради която е била събрана. Например данните за лицата, които са станали наши служители на пълно или непълно работно време, се съхраняват за периодите, определени в трудовото законодателство. Данните на кандидатите за работа се съхраняват за срока, определен от кандидата (ако е приложимо) или за максимум 3 години, освен ако кандидатът не пожелае „да бъде забравен“.

Данните на лицата, с които сме сключили договори и сме извършили плащания, се съхраняват съгласно Търговския закон или Закона за счетоводството.

Ние гарантираме, че можете да се възползвате от правата, предоставени Ви от GDPR в рамките на съответната правна рамка, като например Вашето право на достъп, право на поправка, право на заличаване и право на ограничаване на обработката (в рамките на ограниченията, посочени в съответното законодателство); и право на преносимост на данни (ако е приложимо).

Не прилагаме техники за профилиране и не прехвърляме Вашите лични данни на трети лица, освен в случай на законови изисквания от правоприлагащите органи или с Вашето изрично съгласие.

 Оповестяване пред трети страни

Личните данни могат да бъдат разкривани на трети лица, само когато се изискват от правоприлагащите органи или други публични органи, които имат законно право на достъп до тези данни. Оповестяването на информация пред други страни (например нашите бизнес партньори) може да бъде направено само с изричното разрешение на субекта на данните.

 Защита на личните данни

Kittner Anlagen- und Maschinenbau Ltd. разработи подходящи политики и процедури, за да гарантира спазването на всички приложими закони и разпоредби, отнасящи се до защитата на данните и защитата на личните данни. Компанията е разработила система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001, където политиките и процедурите за защита на данните са подходящо интегрирани. Те включват, но не се ограничават до следното:

· Организационни и технически мерки за защита по отношение на събирането на данни, обработката и съхраняването на хартиени и електронни носители.

· Политика за защита на информацията и политика за защита на данните, отговаряща на GDPR, със специфични насоки за служителите и изпълнителите на Kittner Anlagen- und Maschinenbau Ltd.

· Споразумения за неразкриване на информация и конфиденциалност със служители и изпълнители.

· Осигуряване на насоки и изискване от нашите изпълнители за пълно съответствие с най-добрите възможни мерки за защита на данните.

· Подходящи процедури и методи за предаване на данни чрез сигурни канали за комуникация и допълнителни мерки като кодиране.

· Подходящи процедури за запазване на документи, съдържащи лични данни, и заличаване, когато това се изисква от субекта на данните, или когато документът вече не е необходим, или когато това е посочено в съответната процедура.

· Адекватни мерки за запазване на документите от загуба или унищожаване.

· Непрекъснато преразглеждане на практиките за защита на данните, за да се гарантира пълно съответствие с приложимото законодателство и изискванията на клиентите, изложени в споразумения или конкретни инструкции.

· Процедури за спазване на всички задължения съгласно GDPR като предоставяне на достъп и разрешаване на субектите на данни да упражняват правата си съгласно GDPR, включително правото на уведомяване в случай на действително или предполагаемо нарушение на лични данни.

 

 Информация и жалби

Законите, които регулират тази политика и всички възникващи спорове, са GDPR и Законът за защита на личните данни в България. Всички жалби могат да бъдат отправени към Комитета за защита на личните данни на ул. Цветан Лазаров №2, 1592 София, България (www.cpdp.bg).

 

Можете да се свържете с нас на e-mail: security@kittnerbg.com, ако имате някакви искове или имате нужда от допълнителна информация.

 

С уважение,

Костадинка Китнер

Управляващ директор

 

Kittner Anlagen- und Maschinenbau Ltd.