С Ъ О Б Щ Е Н И Е

“КИТТНЕР АНЛАГЕН – УНД МАШИНЕНБАУ” ЕООД е одобрена по процедура за безвъзмездно финансиране BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. На 04.11.2020 г. компанията получи ваучер за предоставяне на ИКТ услуга по тип 2, група 1 – дигитален маркетинг.

ГЛАВНА ЦЕЛ: Повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ).
Резултатите от проекта: получаване на ваучер, с който да се подпомогне на предприятието за въвеждането на цифрови технологии, улесняващи неговата работа в настоящите динамични условия на COVID-19, както повишаване капацитета му чрез използване на информационни и комуникационни технологии.

Дата на стартиране: 04.11.2020 г.
Дата на приключване: 04.08.2021 г.

Обща стойност на проекта: 20 000,00 лв, от които 17 000,00 лв европейско финансиране и 3 000,00 лв национално финансиране.